นโยบายการคืนเงิน

  • ระยะเวลาคืนเงินภายใน 30 วัน นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน หากพ้นกำหนด 30 วัน จะไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
  • จำนวนเงินที่คืนจะหักจากจำนวนชั่วโมงที่เรียนแล้วคิดเป็นจำนวนเงิน เช่น ผู้เรียนชำระค่าคอร์ส 30 ชั่วโมง 9,900 บาท (คิดเป็นค่าเรียน 330 บาท/ชม.) เรียนไปแล้ว 6 ชั่วโมง (คิดเป็นเงิน 6×330=1,980 บาท) ต้องการขอเงินคืน จะได้รับเงินคืนทั้งสิ้น 9,900-1,980=7,920 บาท
  • โปรดแสดงหลักฐานการชำระเงิน เพื่อใช้ในการขอเงินคืนทุกครั้ง หากไม่มีหลักฐานการชำระเงิน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
  • ชื่อบัญชีที่ขอเงินคืนจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้เรียนหรือชื่อเดียวกับผู้ชำระเงินค่าเรียนเสมอ หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
  • ระยะเวลาในการคืนเงินไม่เกิน 48 ชั่วโมง นับจากวัน/เวลาที่ได้รับแจ้งเรื่องขอเงินคืน
  • ช่องทางในการคืนเงินเป็นการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
  • ส่วนลดหรือ Gift Voucher ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ทุกกรณี